YRKESKOMPETENSBEVIS

YKB

Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes, 1 januari 2008 (för buss), 1 januari 2009 (för lastbil) en lag (2007:1157) som ska säkerhetsställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket (för buss innan 10 september 2015 och för lastbil innan 10 september 2016). Lagen avser både grundutbildning och fortbildning och omfattar såväl godstransportsektorn som bussbranschen.

 

Fortbildning

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen ska genomföras under en vecka alternativt delas upp i max fem delkurser som skall omfatta sju timmar vardera.

 

Utbildare

Säker Trafik AB ägs av NTF och är av Transportstyrelsen godkänd som utbildare. Vi anpassar fortbildningen till de delkurser som föraren redan har gått alternativt kommer att gå senare. Utbildningen genomförs i hela landet av Säker Trafik AB.   

 

Partnerskap

Vi erbjuder även ett samarbetsavtal där vi kallar, utbildar, inrapporterar och registerhåller företagets förare avseende YKB fortbildning. Detta avlastar företagets personaladministration och säkerställer att företaget alltid har rätt kompetens oavsett förändringar i personalstyrkan.

 

Fortbildningskurser

Säker Trafik AB kursplan har utvecklats i samverkan med TYA, STR och SÅ.

Varje delkurs omfattar sju timmar.

 

Delkurs 1:   Sparsam körning

Delkurs 2:   Persontransporter 

Delkurs 3:   Lagar och regler

Delkurs 4:   Ergonomi och hälsa

Delkurs 5:   Säkerhet och kundfokus


YKB delkurser

 

DELKURS 1: SPARSAM KÖRNING

Innehåll: Kursdeltagarna ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljö-och ekonomiskt perspektiv.

 

Mål: Kursdeltagaren ska få kunskap om hur man minskar bränsleförbrukningen och minska slitaget på  fordonen och förebygga störningar.

 

DELKURS 2: PERSONTRANSPORTER

Innehåll: Kursdeltagarna ska ha god kunskap om passagerarens särskilda behov. Också ha god kunskap om passagerarens säkerhet. Kursdagen innehåller också lastsäkring, vikter, gods.Uppdateras om regler och bestämmelser.

 

Mål: Kunna tillgodose passagerarens särskilda behovKursdeltagarna ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter. 

 

DELKURS 3: LAGAR OCH REGLER

Innehåll: Kursdeltagarna uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för passagerare, gods och transporter. 

 

Mål: Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för passagerare, gods och transporter.

 

DELKURS 4: ERGONOMI OCH HÄLSA

Innehåll: Kursdeltagarna upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. Förstå hur man förebygger arbetsskador.

 

Mål: Kursdeltagarna ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

 

DELKURS 5: SÄKERHET OCH KUNDFOKUS

Innehåll: Öka servicegraden till passageraren. Värna om passagerarens säkerhet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att stärka företagets profil/varumärke. Allmän trafiksäkerhet. Enklare brandövning och uppträdande på olycksplats. 

 

Mål: Kursdeltagarna ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagarna ska kunna hantera konflikter/krissituationer. Stärka företagets profil/varumärke.